Projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa 2016 r.


Sample Content
POL_Częstochowa_COA.svg

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Częstochowy w 2016 r przez kolejny rok z rzędu mogliśmy współfinansować następujące projekty:

Udzielanie noclegu wraz z posiłkiem kobietom tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy

Bezdomne kobiety z terenu naszego Miasta mogły skorzystać z noclegu i profesjonalnej opieki w przytulisku OAZA.Najczęściej trafiają do nas Panie pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, dotknięte przemocą i różnego rodzaju patologiami.
W ramach pobytu podopieczne mogą korzystać z posiłków oferowanych przez Caritas, mają zapewnione środki czystości i higieny osobistej, wykupywane są potrzebne leki, mają dostęp do konsultacji prawnych i terapeutycznych (psycholog,
terapeuta uzależnień), prowadzone są działania umożliwiające wyjście z bezdomności poprzez uzyskanie pracy czy wynajęcie mieszkania. Przez cały okres pobytu nasze podopieczne mogą również skorzystać z pomocy i wsparcia duchowego.

Schronisko dla kobiet OAZA

Schronisko OAZA to także miejsce, gdzie z całodobowego schronienia korzystają bezdomne kobiety i matki z dziećmi. W grudniu w naszej placówce przebywało 17 samotnych kobiet oraz 13 matek i 18 dzieci.
Podopieczni schroniska OAZA mają zapewnione trzy posiłki dziennie, środki czystości i higieny osobistej, wykup potrzebnych leków, zakup niezbędnej odzieży i bielizny oraz dostęp do konsultacji specjalistycznych (terapeuta, psychoterapeuta, prawnik).
Dzięki udzielonemu wsparciu zmniejszyła się liczba bezdomnych kobiet na terenie Miasta Częstochowy i spadła liczba kobiet z problemem alkoholowym i współuzależnieniem. Dzięki pracy terapeutów i prowadzeniu specjalnych warsztatów poprawiły się relacje rodzinne, zwłaszcza te pomiędzy bezdomnymi matkami i ich dziećmi, które przebywają w naszym przytulisku. Kobiety nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zostały zaktywizowane zawodowo
i społecznie poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

Schronisko dla bezdomnych rodzin

Problem bezdomności niejednokrotnie dotyczy też całych rodzin. Całodobowe schronienie  mogą oni uzyskać w schronisku dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta. W 2016 roku schronienie uzyskało ok. 20 osób.
Podopieczni schroniska na co dzień mają zapewnione wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej, wykupywane są potrzebne leki, niezbędna odzież i obuwie, a także prowadzone są specjalistyczne konsultacje (terapeuta, psychoterapeuta, radca prawny, pedagog).
Dzięki udzielonemu wsparciu zmniejszyła się liczba bezdomnych rodzin na terenie Miasta Częstochowy, spadła liczba powikłań zdrowotnych oraz nastąpiła poprawa kondycji psychofizycznej zarówno rodziców jak i dzieci. Dzięki pracy terapeutów i prowadzeniu specjalnych warsztatów poprawiły się relacje rodziców z dziećmi, a także relacje samych współmałżonków. Rodziny nabyły umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych a rodzice zostali zaktywizowane zawodowo i społecznie poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Umożliwiło im to znalezienie pracy i poprawę bytu materialnego.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Schronisko im. Św. Brata Alberta to również miejsce, gdzie na co dzień przebywa ok. 30 osobowa grupa bezdomnych mężczyzn. Liczba ta stale się zmienia, co uwarunkowane jest porą roku, a także wykluczeniem społecznym osób, które opuszczają zakłady karne. Zapobiegając degradacji biologicznej i społecznej obejmujemy naszych podopiecznych pomocą socjalną, psychologiczną, terapeutyczną, duchową i prawną. Wyodrębniane są osoby, które rokują perspektywą wyjścia z bezdomności i udzielana jest im pomoc w usamodzielnianiu się. Dzięki wszelkim staraniom terapeutów i pracowników przytuliska poprawia się kondycja psychofizyczna podopiecznych, poprawiają się ich relacje rodzinne a także wzrasta ich aktywność społeczna i zawodowa.
Podopieczni mają zapewnione wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej, potrzebne leki oraz niezbędną odzież i obuwie.

Wspieranie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem

W Jadłodajniach Caritas przez cały rok wydawane były ciepłe posiłki oraz suchy prowiant na niedziele i święta.
Dodatkowo w celu poprawienia sytuacji materialnej najbiedniejszych osób z terenu Miasta Częstochowy oraz świadczenia wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym wykupywane były leki, wydawane paczki żywnościowe. Podopieczni mogli również uzyskać wsparcie duchowe i wsparcie w trudnych sytuacjach losowych.

Świetlica środowiskowa dla dzieci

Z Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Pawła II przy ul. Rapackiego 3/5 w 2016 roku (od poniedziałku do piątku) korzystała 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat. Aby zaktywizować młodych podopiecznych placówki prowadzone były zajęcia: socjoterapeutyczne, wychowawcze, profilaktyczne, sportowe, turystyczne, integracyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz warsztaty tematyczne, itp.
Głównym celem prowadzenia świetlicy i warsztatów było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa beneficjentów. W trakcie pobytu dzieci miały zapewnione również posiłki. W okresie wolnym od nauki świetlica kładła szczególny nacisk
na organizację zajęć ruchowych, podchodów, rajdów, wyjść, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku w sposób wolny od przemocy i nałogów.
Dzieci objęte projektem zamieszkują dzielnice: Rakowa, Błeszna, Wrzosowiaka i Ostatniego Grosza. Podopieczni to w większości osoby pochodzące z rodzin ubogich materialnie i duchowo (brak opieki, zaniedbania wychowawcze, alkoholizm w rodzinie, przemoc domowa, niezaradność rodziców, postawa roszczeniowa). Beneficjenci bardzo często nie posiadają wystarczającej opieki, przeżywają traumatyczne doświadczenia i należą do tzw. grupy ryzyka (wagarowanie, przemoc, sięganie po alkohol, narkotyki, wykluczenie z grupy rówieśniczej, nieumiejętność kontroli swoich emocji).
Dzięki prowadzonym warsztatom i zapewnionej opiece wzrosła obniżona samoocena dzieci, młodzież oduczyła się agresywnego zachowania, wzrosła ich chęć do nauki i pracy w grupie rówieśników.

20160225_110527

Jasne, że Jura

Celem projektu była realizacja programów profilaktycznych mających na celu zorganizowanie dzieciom czasu wolnego w sposób aktywny, a jednocześnie uczący zachowań prospołecznych                               oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży pochodzącej z obszaru wykluczenia społecznego, poprzez udział młodych ludzi w życiu obywatelskim, zaangażowanie ich w działania na rzecz społeczności lokalnej, oraz promowanie tematyki związanej z demokracją i odpowiedzialnością obywatelską. Podopieczni zwiększyli też swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej struktur a także tego, jakie korzyści czerpiemy z bycia członkami UE. Nie zabrakło również quizów o samej Częstochowie, jej lokalnych bohaterach oraz o Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.Zadanie przeznaczone było dla podopiecznych uczęszczających do Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Pawła II
przy ul.Rapackiego 3/5 – ok. 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie dzielnic: Raków, Błeszno, Wrzosowiak, Ostatni Grosz.

DSC_2718

Aktywny senior

Zadanie przeznaczone było dla 30 osobowej grupy nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+. Dzienny Dom Seniora miał na celu pomoc osobom starszym w poprawie jakości ich życia poprzez zapewnienie opieki, aktywnych form spędzania czasu wolnego, rehabilitacji, itp. Do realizowanych zadań Domu Seniora należały również poprawa sprawności psychofizycznej, zapobieganie wykluczeniu i izolacji osób starszych oraz prowadzenie warsztatów i zajęć zmierzających do lepszego funkcjonowania seniorów w codziennym życiu.
Beneficjenci projektu chętnie korzystali z wyjść do teatru, kina, filharmonii oraz wyjazdów na pikniki czy różnego rodzaju wycieczki, na których integrowali się z członkami Klubu Seniora. Podopieczni codziennie otrzymywali ciepły posiłek, uczestniczyli w imprezach okolicznościowych, w konkursach, mieli dostęp do aktualnej prasy i ciekawej literatury. Beneficjenci mieli dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz mogli korzystać z usług wykwalifikowanej rehabilitantki. Dzienny Dom Seniora mieści się tym samym budynku co Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży, dzięki czemu przeprowadzona została integracja międzypokoleniowa, która pomogła obu grupom w zrozumieniu pewnych wzorców i zachowań.

20160914_123042

Wigilia dla najbiedniejszych

Po raz kolejny dla najuboższych mieszkańców Częstochowy została zorganizowana Wigilia w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie to jest bardzo ważne, ponieważ daje osobom samotnym i bezdomnym szansę spędzenia tego radosnego czasu w sposób tradycyjny, wolny od nałogów, przy zastawionym stole oraz w miłej, ciepłej atmosferze, jaką daje bliskość drugiej osoby. Ponadto, każdy beneficjent, na zakończenie uroczystości dostaje paczkę świąteczną, w której może znaleźć żywność oraz ciepłą odzież, tak bardzo potrzebną w tym zimowym czasie. Wydarzenie realizowane jest w Auli Św. Rodziny. Corocznie przychodzi na nie ok. 300 osób,
co wciąż wskazuje na fakt, jak wiele ludzi potrzebuje codziennego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.