Dom Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach pełni zadania ochrony życia od ponad dwudziestu lat. Prowadzony jest przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki). Dom jest placówką kościelną, za którą odpowiedzialność wobec władz cywilnych i kościelnych ponosi Dyrektor ks. Marek Bator. Personel Domu tworzą cztery Siostry: kierownik, pielęgniarka, koordynująca prace z matkami w placówce, kucharka.

Celem tej posługi jest niesienie pomocy kobietom, które spodziewają się narodzin dziecka, a ich sytuacja osobista, rodzinna czy materialna jest trudna. Pomoc ta polega na:
- zapewnieniu całodobowego mieszkania i wyżywienia przez wszystkie dni roku,
- pomocy w organizowaniu opieki medycznej dla matek i dzieci,
- pomoc w znalezieniu możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
- umożliwieniu uzyskania pomocy prawnej,
- stwarzaniu możliwości nauki prowadzenia gospodarstwa domowego,
- prowadzeniu warsztatów dla matek z zakresu: czynności pielęgnacyjnych, opieki nad dzieckiem, zajęć uczących wychowania dzieci „Elementy Szkoły dla Rodziców”, zajęć przygotowujących do porodu „Elementy Szkoły Rodzenia”,
- zapewnieniu opieki duszpasterskiej: comiesięcznych katechez dla matek, możliwości regularnego korzystania z sakramentu pojednania, możliwości udzielenia sakramentu chrztu świętego dzieciom, możliwości przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez matki.

Czas przebywania każdej z matek wynosi przeciętnie ok. 1 roku i obejmuje okres ciąży i pół roku po porodzie. Każda sytuacja zgłaszającej się kobiety jest indywidualnie rozpatrywana i stosownie do potrzeby udzielana jest pomoc. W ostatnich latach nasila się ilość zgłoszeń nieletnich dziewcząt oczekujących dziecka. Nasz Dom, mimo iż jest przeznaczony dla kobiet dorosłych, przyjmuje za zgodą Sądu również nieletnie, spodziewające się dziecka dziewczęta. Sytuacja prawna nieletnich matek jest bardzo skomplikowana. Kobieta, która rodzi dziecko nie będąc pełnoletnią, nie ma nad nim władzy rodzicielskiej. Nabywa ją dopiero po osiągnięciu 18 lat lub po 16-tym roku życia, gdy za zgodą Sądu zawrze małżeństwo. Po zawarciu związku małżeńskiego jest traktowana jako osoba dorosła. Wiele z nich nie ma takich możliwości. W Polsce jest niewiele placówek, które przyjmują nieletnie matki, a jak już są, to zazwyczaj przepełnione. Nieletnie oczekujące narodzin dziecka często nie mają wsparcia w rodzinie, bądź przebywają w domach dziecka, gdzie po porodzie muszą być rozdzielone z dzieckiem. To powoduje, że wiele młodych dziewcząt dokonuje aborcji lub, przerażone nową sytuacją, podejmują ucieczki, próby samobójcze.

W Żarkach rocznie zgłaszanych jest ok. 30 matek nieletnich. Możemy pomóc zaledwie czterem z nich. U nas nieletnie matki rodzą dzieci, uczą się stawiać pierwsze kroki w macierzyństwie i kontynuują naukę szkolną. Jednak to kropla w morzu potrzeb. Pozwalamy im pozostać do osiągnięcia pełnoletności, by nabyły prawa rodzicielskie do swoich dzieci i ukończyły szkołę. Praca z nimi jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. Takiej matce trzeba we wszystkich towarzyszyć (od dopilnowania prawidłowego przebiegu ciąży, badań, wizyt lekarskich, przez towarzyszenie przy porodzie, którego się bardzo boją, po pomoc po porodzie, doglądanie obydwojga, szczepienia, wizyty… itp.) Nie omijają nas także zebrania rodziców w szkole i wywiadówki, nieustanne opiniowanie do Sądu i poszukiwania pomocy terapeutycznej i duchowej dla nich. Zdarzają się dziewczęta nie tylko znerwicowane czy chore psychicznie, ale i opętane. Jak widać sporo tego i bywa tak, że matka pozostawi dziecko, gdyż przerasta ją trud wychowania, albo ma poważne problemy zdrowotne. Mam jednak głębokie przeświadczenie, że warto dać jej szansę i wspierać, dokąd tylko się da. Wiele z nich bardzo się stara i wygrywa walkę z własnym zmęczeniem i zniechęceniem. Po opuszczeniu naszego Domu przyjeżdżają i pokazują nam swe pociechy, a dzieciom dom, w którym się rodziły i stawiały pierwsze kroki. Myślę, że każda matka i ojciec, którzy czytają ten artykuł dobrze zdają sobie sprawę z ogromnego trudu wychowania dzieci w normalnej rodzinie, cóż dopiero wychować dziecko, poza domem, bez wsparcia rodziny.

Pobierz Regulamin Domu Matki i Dziecka

Pobierz Załączniki do regulaminu

Pobierz Komplet dokumentów – osoba dorosła

Pobierz Komplet dokumentów – osoba nieletnia

Pobierz Artykuł o Domu Samotnej Matki w Żarkach

Historia powstania Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach

Istnienie Domu Samotnej Matki i Dziecka jest odpowiedzią na jeden z trudniejszych znaków naszych czasów, jakim jest coraz bardziej pogłębiający się kryzys rodziny. Rodzina, która jest naturalnym miejscem, gdzie poczyna się i rodzi nowy człowiek napotyka na wiele trudności. Dom, którego zadaniem jest niesienie wszechstronnej pomocy kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej czy materialnej, a spodziewających się dziecka, powstał z inicjatywy ks. abpa Stanisława Nowaka, jako dzieło diecezjalne upamiętniające II Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny. Budowa Domu, za którą był odpowiedzialny ks. dr Stanisław Gasiński, rozpoczęła się w sierpniu 1987 r. Dom został wzniesiony staraniem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Częstochowskiej i wysiłkiem wielu osób świeckich z Polski i zagranicy.  W dniu 6 grudnia 1989 r. ks. abp Stanisław Nowak w obecności kapłanów, Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i osób świeckich dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II oraz aktu erekcyjnego w ścianę Domu Samotnej Matki i Dziecka. Odpowiedzialnym z ramienia Kurii i Duszpasterstwa Rodzin był śp. ks. kan. Jan Wilk, a po nim ks. dr Dariusz Nowak. W dniu 7 lutego 2007 r. dekretem ks. abpa Stanisława Nowaka, Dom Samotnej Matki i Dziecka został przeniesiony z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin do Wydziału Charytatywnego. Odtąd odpowiedzialność wobec władz cywilnych i kościelnych za jego funkcjonowanie ponosił Dyrektor Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej – ks. Prałat Stanisław Iłczyk. W dniu 22.11.2013 Dekretem Biskupim Dyrektorem CARITAS został ks. Marek Bator.
Do prowadzenia Domu zaproszono Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska. W dniu 6 grudnia 1989 r. Przełożona Prowincjalna – S. Benigna Rygał po uzyskaniu pozwolenia Matki Generalnej oraz w oparciu o zgodę ks. abpa Stanisława Nowaka erygowała dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Pierwszą grupę sióstr stanowiły: S. Salomea Ściubak, S. Joanella Borycka i S. Lidia Powroźnik. W domu było wydzielone miejsce na kaplicę, choć wymagało jeszcze wykończenia. 4 stycznia 1990 r. dojechała do sióstr S. Izabella Salwa, wyznaczona do prowadzenia małego przedszkola (ok. 20 dzieci), które ze względu na małą ilość chętnych jeszcze w tym samym roku zostało zamknięte. W dniu 6 stycznia 1990 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego ks. abp Stanisław Nowak dokonał erygowania i poświęcenia kaplicy p. w. Świętej Rodziny w Diecezjalnym Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach. Jednocześnie poświęcone zostały stacje Drogi Krzyżowej. W tym też dniu została odprawiona pierwsza Msza św. w kaplicy Domu. Dużą niespodzianką i niejako znakiem potwierdzającym słuszność i konieczność założenia tego Domu było zgłoszenie się tego samego dnia pierwszej matki potrzebującej pomocy. Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach na przestrzeni 20-tu lat swej posługi udzielił pomocy 208 kobietom, a ocalonych zostało 212 dzieci. Każdego roku korzysta z jego pomocy ok. 15 matek oczekujących dziecka.

W chwili obecnej w Domu pełnią swoja posługę  4 Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jako Siostry Nazaretanki staramy się tworzyć naszym podopiecznym atmosferę domu rodzinnego oraz wskazywać Najświętszej Rodziny z Nazaretu jako wzór na dalszą drogę życia.
Celem naszym jest odczytywanie aktualnych potrzeb matek, które do nas trafiają i na miarę możliwości i dostępnych środków materialnych odpowiadanie na nie. Praca nasza polega na zapewnieniu matkom mieszkania i całodobowego wyżywienia, pomocy w korzystaniu z opieki medycznej, w znalezieniu pomocy prawnej,  psychologicznej i terapeutycznej. Ponadto stwarzamy możliwość nauki prowadzenia gospodarstwa domowego, łączenia tych czynności z opieką nad dzieckiem. Prowadzimy także zajęcia warsztatowe dotyczące czynności pielęgnacyjnych dziecka, zajęcia z „Przygotowania do Życia w Rodzinie”  i „Szkoły dla Rodziców”.
Dom jest przeznaczony dla dorosłych kobiet, które są w trudnej sytuacji życiowej. Zauważając wzrost ciąż nieletnich dziewcząt otwieramy się także na takie przypadki. Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej zgłoszeń nieletnich matek (14 – 17 letnich).